Kardinalzahlen

Kanji Hiragana Romaji Wert

0

ichi

 1

ni

2

san

3

yon

4

5

roku

6

7

hachi

8

kyuu

9

ji

10

hyaku

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000


Stand: 22.10.2001